Standardní obchodní podmínky nájemní smlouvy

1. Předmět nájemní smlouvy

1.1 Hertz Autopůjčovna s.r.o. (dále jen “pronajímatel”) a nájemce uzavírají dle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění (občanský zákoník) smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen “smlouva”). Na základě této smlouvy se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek (dále jen “vozidlo”) k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za toto užívání nájemné. Doba trvání této smlouvy, určení vozidla a výše nájemného jsou ujednány na první straně této smlouvy.

2. Výše nájemného a způsob platby

2.1 Výše nájemného se řídí platnými ceníky a tarify a je uvedena na první straně této smlouvy. Nájemce je povinen pronajímateli řádně a včas zaplatit nájemné a všechny s tím souvisící poplatky. Je-li nájem sjednán na dobu delší než jeden měsíc, provádí se účtování a fakturace průběžně, zpravidla po každých 30 dnech nájmu. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že nájemné a jakékoliv další poplatky související s pronájmem vozidla (včetně jeho poškození nebo krádeže, pokut za dopravní přestupky) v rámci odpovědnosti nájemce dle této smlouvy, zaplatí platebním prostředkem uvedeným na přední straně této smlouvy.

3. Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla, navigační zařízení

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a stává se platnou okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nájemní vztah podle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána

3.2 Smlouvu lze prodloužit pouze v provozovně, kde byla smlouva uzavřena, pokud o to nájemce písemně pronajímatele nejpozději do 12 hodin před uplynutím doby, na kterou byla smlouva původně sjednána, požádá, a pronajímatel toto prodloužení písemně potvrdí. V takovém případě zůstanou nájemci zachovány podmínky a rozsah krytí CDW, SC, TP, WI, PERS a pojištění PAI (viz. dále bod 5), pokud tyto byly sjednány při uzavření smlouvy.

3.3 Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení vozidla nájemcem později než v době dohodnuté ve smlouvě považováno za podstatné porušení smlouvy a bude mít jako neoprávněné užívání cizí věci za následek trestněprávní postih. Nájemce je v takovém případě povinen zaplatit pronajímateli obvyklé nájemné za celou dobu skutečného trvání nájmu dle cenových podmínek pronajímatele pro takovou skutečnou celkovou dobu trvání nájmu.

3.4 Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy měl dle smlouvy vrátit vozidlo pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti na základě sjednaných podmínek a rozsahu krytí CDW, SC, TP, WI, PERS a pojištění PAI (viz. dále bod 5).

3.5 Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, a to na místě a v době sjednané na základě této smlouvy. Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k pronajatému vozidlu musí nájemce uplatnit při převzetí vozidla v „Protokolu o předání/převzetí vozidla“, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3.6 Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednaném na základě této smlouvy. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. O převzetí vozidla je vždy sepsán „Protokol o předání/převzetí vozidla“. Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít pronajímatelem určený pracovník.

3.7 Speciální režim je na pobočce Praha letiště Ruzyně, kde jsou vozidla přebírána určenými pracovníky Letiště Praha, a.s. nebo Český Aeroholding, a.s. (dále jen “LP”) na stanovišti Check In pro autopůjčovny v prostoru areálu Parkingu C. Pokud vozidlo neprojde tímto stanovištěm a není sepsán předávací protokol podepsaný určeným pracovníkem LP a nájemcem, nepovažuje Hertz vozidlo za vrácené se všemi případnými důsledky (nájemné se účtuje dále, všechny případné následně zjištěné škody na vozidle budou účtovány nájemci apod.). V případě odevzdání vozidla v hotelové recepci je nájemce povinen o tom písemně včas informovat pronajímatele. V opačném případě je nájemce povinen platit penalizační poplatek ve výši nájemného včetně všech dalších poplatků až do doby, kdy se pronajímatel o odevzdání předmětného vozidla dozví.

3.8 Dojde-li ke ztrátě vozidla, je nájemce povinen zaplatit mimo jiné penalizační poplatek ve výši sjednaného nájemného do té doby, než nájemce ohlásí pronajímateli ztrátu vozidla, nebo se pronajímatel o těchto skutečnostech jinak nedoví.

3.9 Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty způsobené nájemci pronajatým navigačním zařízením. Nájemce je plně odpovědný za všechny škody způsobené na navigačním zařízení a jeho příslušenství včetně jeho ztráty až do výše určenou touto smlouvou. Odevzdání navigačního zařízení na jiné pobočce Hertz, než bylo pronajato nebo mimo pracovní dobu pobočky, není dovoleno.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Předmětné vozidlo může být řízeno pouze osobami, které jsou uvedeny ve smlouvě. Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně za účelem, pro který je určeno a dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy. Dále je povinen vozidlo užívat způsobem obvyklým a odpovídajícím normám a předpisům pro daný typ vozidla. Jde především o pravidelné servisní prohlídky vozidla na základě počtu najetých kilometrů a dodržování parametrů stanovených výrobcem týkajících se technického stavu vozidla, množství motorového oleje, chladící kapaliny, nahuštění pneumatik, typu pohonných hmot, apod.

4.2 Nájemce je povinen řádně o vozidlo pečovat ve smyslu zabránění vzniku škody, včetně povinnosti dodržování pronajímatelem stanovených podmínek a doporučení. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny užívat vozidlo. Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidlu klíče a doklady od vozidla a je vždy povinen parkující vozidlo řádně uzavřít. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy. Pronajímatel doporučuje využívat za účelem parkování parkoviště a garáže, která jsou hlídána.

4.3 Kouření je zakázáno ve všech vozidlech Hertz. Při porušení tohoto zákazu je pronajímatel oprávněn naúčtovat poplatek za speciální čištění vozu ve výši až 1.300 Kč (+DPH).

4.4 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, nájemce nesmí přenechat vozidlo jiné než ve smlouvě uvedené osobě, účastnit se s předmětným vozidlem motoristických závodů a soutěží, používat vozidlo za úplatu za účelem transportu osob nebo majetku (s výjimkou dodávek), užívat vozidlo k cestám do zemí, ve kterých je užívání vozidla touto smlouvou zakázáno (ledaže by byl dodatečně udělen souhlas pronajímatele), provádět na vozidle změny a úpravy, provozovat vozidlo mimo silnice.
Nájemce dále nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce. Dále nájemce nesmí přenechat vozidlo k řízení osobě, která je pod vlivem výše uvedených omamných látek.

4.5 Pronajímatel je oprávněn kdykoliv provést kontrolu vozidla za účelem zjištění, zda je vozidlo užíváno řádně a v souladu s podmínkami této smlouvy. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.       

4.6 Pronajímatel je povinen obstarat na své náklady běžné opravy a údržbu vozidla a nájemce je povinen provedení oprav, údržbu a možnou inspekční prohlídku na vozidle umožnit, jakož i v důsledku výše uvedeného strpět omezení užívání vozidla. V době takového omezení užívání vozidla je nájemce oprávněn požadovat od pronajímatele poskytnutí vozidla stejných nebo obdobných kvalit za účelem pokračování smluvního vztahu. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel kromě případů, kdy potřeba opravy na vozidle vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil přístup k vozidlu (buď v rozporu s obvyklým užíváním vozidla nebo porušením povinností dle této smlouvy). V takovém případě přechází povinnost k uhrazení nákladů na opravu v plném rozsahu na nájemce, a dále odpovídá nájemce v plném rozsahu za škodu, která vznikla v důsledku takového nesprávného užívání vozidla (nadměrné opotřebení nebo poškození vozidla).

4.7 Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu výskyt veškerých závad, která se během užívání na vozidle projeví a vyžadují opravu. Nesplní-li nájemce bez zbytečného odkladu tuto povinnost, bude pronajímateli odpovídat za škodu, která na základě jeho prodlení v důsledku neoznámení závady vznikla.

5. Odpovědnost za škodu a pojištění

5.1 Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem. Odpovědnost nájemce za škodu na vozidle může být v této smlouvě omezena v případě, že nájemce svým podpisem na přední straně této smlouvy potvrdí přijetí podmínek CDW, SC, TP, WI, PERS a uhradí poplatek za tato finanční krytí dle této smlouvy. Pronajímatel je oprávněn navíc účtovat nájemci náhradu ztráty na nájemném po dobu opravy vzniklé škody na předmětném vozidle a administrativní náklady s tím spojené.

CDW – omezení odpovědnosti za škodu způsobenou poškozením vozidla, popř. jeho části, vyjma poškození předního skla, pokusu krádeže, krádeže nebo vandalismu

TP – omezení odpovědnosti za škodu způsobenou odcizením vozidla nebo jeho části, popř. jeho poškozením v důsledku pokusu krádeže, nebo vandalismu

SC – další snížení odpovědnosti dle CDW a TP s výjimkou poškození předního skla

WI – krytí škody způsobené poškozením předního skla s nulovou spoluúčastí

PERS – omezení odpovědnosti za vzniklé asistenční náklady v důsledku viny nájemce

5.2 Z titulu finančního krytí CDW, SC, TP, WI, PERS však nelze omezit odpovědnost nájemce pro případ, kdy k poškození, dopravní nehodě či odcizení vozidla dojde v důsledku porušení povinností dle této smlouvy (především uvedených v čl. 3, 4 a 6) nebo obecně závazných právních předpisů, a to nezávisle na zavinění nájemce. V případě poškození vozidla v rámci dvou nebo více škodných událostí, posuzují se tato poškození z hlediska odpovědnosti nájemce každá zvlášť.

5.3 Přijme-li nájemce pojištění osob (PAI) svým podpisem na přední straně této smlouvy, poskytne pronajímatel úrazové pojištění nájemci a všem osobám cestujícím ve vozidle za úplatu, a to v rozsahu podmínek stanovených příslušnou pojišťovnou. Základní podmínky tohoto pojištění jsou k nahlédnutí zpravidla v provozovně, v níž se uzavírá smlouva.

5.4 Škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce včetně administrativních nákladů s tím spojených.

5.5 Nájemce je plně zodpovědný za všechny poplatky a pokuty nebo jiné důsledky porušení dopravních předpisů či zákonů v době trvání nájemní smlouvy. Nájemce souhlasí svým podpisem na přední straně smlouvy s naúčtováním takové pokuty včetně administrativních nákladů na platební prostředek uvedený ve smlouvě a to i zpětně.

6. Postup v případě škodní události

6.1 V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození vozidla, nebo jeho části se škodou vyšší než 100.000 Kč a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osob (nezávisle na zavinění nájemce), je nájemce vždy povinen přivolat policii za účelem prošetření dopravní nehody a setrvat na místě nehody do příjezdu policie a sepsání protokolu. V ostatních případech musí byt mezi účastníky nehody jednoznačně a písemně určen viník, jinak nájemce odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu.

6.2 V případě jakékoli škodní události je nájemce povinen řádně a úplně vyplnit formulář “Záznam o dopravní nehodě”, který obdrží spolu s doklady k předmětnému vozidlu. Dále je nájemce povinen zajistit soupis všech účastníků dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních údajů zúčastněných a  dále je povinen zajistit popis vozidel – účastníků nehody, zaznamenat jejich RZ (SPZ) a uvést evidenční údaje oddělení policie, která případ vyšetřovala. Je-li vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je nájemce povinen toto zabezpečit proti dalšímu poškození či odcizení.

6.3 Nájemce je povinen oznámit pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, každou škodní událost na předmětném vozidle (odcizení nebo poškození vozidla), jakož  i udat stanoviště, na kterém se předmětné vozidlo nachází, dále je povinen oznámit pronajímateli následky nehody, spočívající v poranění nebo usmrcení osob. Nájemce je povinen zajistit, aby pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče, patřící k vozidlu. Dále je nájemce povinen zajistit okamžité předání řádně vyplněného formuláře “Záznam o dopravní nehodě”. Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v rámci soudního řízení.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu se smlouvou, popř. se sjednanými standardními obchodními podmínkami, popř. způsobem, kterým vznikne pronajímateli škoda, popř. nastane-li hrozba vzniku škody značného rozsahu na vozidle, je pronajímatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit. Pronajímatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nájemce přes upomínky pronajímatele neplatí řádně a včas fakturované platby.

7.2 Taktéž nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, neplní-li pronajímatel dle této smlouvy.

8. Ostatní ustanovení      

8.1 Osobní údaje nájemce jsou zpracovávány pouze v takovém rozsahu, aby mohly být poskytnuty požadované služby v oblasti nájmu vozidla. Nájemce má právo na přístup, opravu a žádost na odstranění osobních údajů. Více informací lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách pronajímatele nebo na kterékoliv pobočce. Nájemce je pro případ prodlení s vrácením vozidla pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že pronajímatel ohlásí toto vozidlo jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu u příslušného soudu s tím, že důsledky, které pro nájemce mohou z takové skutečnosti vyplynout, nese výlučně nájemce.

8.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) žádná z nich nepovažuje za slabší stranu podle tohoto ustanovení.

8.3 Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, na základě kterého přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky.

8.4 Smluvní strany vylučují platnost ustanovení § 1950 občanského zákoníku, které udává, že při opakovaných plněních z téhož právního důvodu se má za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to, co bylo splatno dříve.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva se stává platnou okamžikem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva se uzavírá alespoň ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení, přičemž česká jazyková verze smlouvy je rozhodující.

9.2 Strany dojednávají pro případné soudní spory v České republice věcně a místně příslušný soud. Tato smlouva se řídí českým právem.

9.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. V tomto případě bude neplatné/neúčinné ustanovení nahrazeno smluvními stranami takovým platným/účinným ustanovením, které nejvíce odpovídá hospodářskému smyslu původně zamýšleného záměru.